Võõrkeelte ainekavade koolitused

Posted on Februar 18, 2015

0


(vahendan siin Innove info)

Tere
Edastame teile teate SA Innove poolt korraldatava koolituse kohta õppekava valdkonnas ning palume teil teavitada oma kooli võõrkeelte õpetajaid.
Koolituse peamine teema on ainekavade koostamine võõrkeeltes, märksõnadeks riiklik õppekava, keeleõppe raamdokument, keeleoskustasemed.
Võõrkeelte õppekava põhimõtted on ühtsed kõikidele võõrkeeltele ja kooliastmetele, seega on koolitusele oodatud eri võõrkeelte õpetajad sh eesti keel teise keelena, võõrkeeli õpetavad klassiõpetajad või ka võõrkeelte õppetooli/ainesektsiooni juhid. Kuna osalejate arv on piiratud, siis eeldame, et 1) kõik registreerunud saavad osaleda kõikidel koolituspäevadel ja 2) jagavad koolitusel õpitut oma kolleegidega.
Täpne teave koolituse kohta ja registreerumise lingid asuvad juuresoleva lingi all: http://www.innove.ee/et/yldharidus/ROK/voorkeelte-ainekavade-koostamise-2015
Koolitus on osalejatele tasuta, sõidu-ja lõunasöögikulu on osalejate kanda. Palume registreeruda 6. märtsiks. Info täpse päevakava jmt kohta saadame otse registreerunud õpetajatele.

Parimate soovidega

Piret Kanne

peaspetsialist

Posted in: Fortbildung